وبگاه شخصی عباس محمدی معلم کلایی

چه رها ،چه بسته مرغی که پر و بالش شکسته باشد

وبگاه شخصی عباس محمدی معلم کلایی

چه رها ،چه بسته مرغی که پر و بالش شکسته باشد

وبگاه شخصی عباس محمدی معلم کلایی
عباس محمدی معلم کلایی

----------------------------------------------اصول هفتگانه امام خمینی(ره)

7اصل

---------------------------------------------------------------- از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن

-----------------------------------------------------------------واشکت برای جا ماندن از کاروان شهدا را دیدیم

امام خامنه ای

--------------------------------------------------------------------فضای مجازی ولش کن پساتحریم را بچسب

------------------------------------------------------------------------دلباخته یاران خراسانی خویشم

----------------------------------------------------------------------------------آرزوهای دست یافتنی

http://mohammadi57.blog.ir

--------------------------------------------------------------------توافق هسته ای یا قرارداد ترکمانچای

-------------------------------------------------------------------------------زندان به سبک اقا زاده

------------------------------------------------------------------------------آرزوهای دست یافتنی

ازروی های دست یافتنی

-------------------------------------------------------------مراسم اخرین شب عزاداری ایام فاطمیه 94

سردار سلیمانی

سردار سلیمانی